§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Administratorem serwisu, prowadzonego pod adresem www.fundico.eu jest Fundico Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pawia 9, 31 – 154 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000831875, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 9930675748, o kapitale zakładowym 100 000 zł (dalej jako: „Administrator”).
 2. Niniejszy Regulamin (dalej zwany: Regulaminem) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu dostępnego pod adresem www.fundico.eu, zasady korzystania z usług związanych z serwisem, prawa i obowiązki Użytkownika oraz prawa i obowiązki Administratora, związane ze świadczeniem usług, wymagania technologiczne i warunki niezbędne do poprawnej obsługi serwisu oraz zasady przetwarzania danych osobowych.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z serwisu oraz do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2
Definicje

 1. Serwis – strona internetowa, której administratorem jest Fundico Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pawia 9, 31 – 154 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000831875, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 9930675748, o kapitale zakładowym 100 000 zł, prowadzony pod adresem www.fundico.eu, celem poszukiwania potencjalnych nabywców praw do wierzytelności przyszłej oraz przeznaczony do zamieszczania i pozycjonowania informacji o ofercie zbycia praw do wierzytelności przyszłych, związanych z toczącymi się lub mającymi się rozpocząć postępowaniami sądowymi przeciwko Bankom, wynikającymi z roszczeń związanych z kredytami udzielonymi we franku szwajcarskim,
 2. Administrator – Fundico Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pawia 9, 31 – 154 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000831875, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 9930675748, o kapitale zakładowym 100 000 zł, zwany dalej również Fundico,
 3. Użytkownik – dowolny podmiot, zarejestrowany i posiadający aktywne Konto w Serwisie,
 4. Konto – prowadzone dla Użytkownika przez Fundico pod unikalną nazwą – loginem konto, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Seriwsu,
 5. Wierzytelność przyszła (ekspektatywa) – roszczenie pieniężne, nieistniejące w chwili zawierania umowy cesji pomiędzy Użytkownikiem a Fundico, powstałe po uprawomocnieniu się wyroku kończącego postępowanie przeciwko wskazanemu Bankowi, w związku z określonym stosunkiem prawnym i innych należności wystawionych na sprzedaż przez ogłoszenie publiczne zamieszczone w Serwisie,
 6. Oferta – zamieszczona w Serwisie przez Fundico informacja o posiadanych prawach do Wierzytelności przyszłej (ekspektatywy wierzytelności), której celem jest wystawienie na sprzedaż przysługującego Fundico prawa do wierzytelności przyszłej,
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin, ogólnodostępny w Serwisie,
 8. Usługa – usługi świadczone przez Fundico Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pawia 9, 31 – 154 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000831875, w ramach prowadzenia Serwisu,
 9. Reklamacja – zastrzeżenia Kupującego co do sposobu realizacji usług przez Administratora,
 10. Cookies – informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku przeglądarki (Cookies), którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
 11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 3
Rodzaj i zakres świadczonych Usług

 1. Administrator w ramach prowadzonego Serwisu świadczy usługi polegające na umożliwianiu nabywania przez Użytkowników praw do przysługujących mu Wierzytelności przyszłych (ekspektatyw wierzytelności), w tym celu Administrator dokona publikacji Ofert dotyczących posiadanych praw do konkretnych Wierzytelności przyszłych celem umożliwienia Użytkownikom poszukiwania potencjalnych nabywców Wierzytelności oraz do zamieszczania, reklamowania i pozycjonowania informacji o Ofercie sprzedaży Wierzytelności.
 2. Serwis umożliwia każdemu Użytkownikowi dostęp do informacji o wysokości przysługującego prawa do wierzytelności przyszłej oraz potencjalnej stopy zwrotu z dokonanej inwestycji.
 3. Informacje dotyczące praw do Wierzytelności przyszłych, w tym potencjalny czas trwania procesu sądowego oraz potencjalna wysokość zwrotu w związku z nabyciem prawa do wierzytelności przyszłej przez Użytkownika są zamieszczane przez Administratora po dokonaniu indywidualnej analizy każdej umowy kredytowej.
 4. Administrator ponosi odpowiedzialność za autentyczność oraz aktualność zamieszczanych informacji.
 5. Dane publikowane w Ofertach nie zawierają informacji o kredytobiorcach, którzy zdecydowali się na zbycie określonej części przysługującej im wierzytelności przyszłej (ekspektatywy), w stosunku do konkretnego Banku. Za ewentualne zamieszczanie takich danych pełną odpowiedzialność ponosi Administrator. W przypadku stwierdzenia zamieszczenia takich danych, Administrator zastrzega sobie prawo natychmiastowego ich usunięcia.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu serwera, na którym umieszczona jest strona Serwisu, w szczególności nieprawidłowości w działaniu strony, brak dostępu do strony, awarie, uszkodzenia bądź inne zakłócenia w funkcjonowaniu strony, jeśli nieprawidłowości te nie zostały zawinione przez Administratora.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany informacji znajdujących się w Serwisie, w tym odnoszących się do praw do Wierzytelności przyszłych, wystawionych na sprzedaż bez podania przyczyny.

§ 4
Rejestracja oraz korzystanie z konta

 1. Z usług świadczonych przez Administratora może korzystać każda Użytkownik, który posiada:
  1. pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. miejsce zamieszkania (dot. osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) lub siedzibę (dot. osoby prawnej oraz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. aktywne konto użytkownika zarejestrowane w serwisie Fundico, prowadzonym pod adresem: www.fundico.eu;
  4. rachunek bankowy prowadzony przez Bank z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. aktywny adres e-mail oraz aktywny numer telefonu.
 2. Użytkownik dokonuje rejestracji poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego w Serwisie o dane podstawowe: imię, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu oraz hasło.
 3. Rejestracja w Serwisie oznacza, iż Użytkownik zapoznał się z postanowieniami Regulaminu oraz akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Założenie konta wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia korzystanie z usług świadczonych przez Fundico.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy haseł dostępu do Konta.
 6. Wszelkie czynności dokonane przez jakąkolwiek osobę trzecią z wykorzystaniem hasła dostępu do Konta Użytkownika uznawane będą za czynności wykonane przez Użytkownika, będącego posiadaczem danego Konta. Użytkownik odpowiada za skutki takiej czynności wobec Administratora. Niniejsze zastrzeżenie nie dotyczy czynności dokonywanych przez osobę trzecią przy użyciu hasła pozyskanego w sposób niezgodny z prawem.
 7. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Usługodawcę o wszelkich przypadkach naruszenia zasad bezpieczeństwa korzystania z Konta, a w szczególności o utracie dostępu do konta oraz kradzieży albo nieautoryzowanym użyciu nazwy użytkownika i hasła.

§ 5
Polityka Prywatności

 1. Administrator gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Fundico.
 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach związanych z umożliwieniem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora i ich prawidłowego wykonania, w szczególności w celu zawarcia i realizacji umowy o nabycie wierzytelności przyszłej, realizacji rozliczenia, rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi, a także w celach archiwizacyjnych, kontaktowych, bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, marketingu własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej (papierowej).
 5. W celu wykonania usługi przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkownika:
  1. imię i nazwisko lub nazwa firmy Użytkownika;
  2. adres zamieszkania Użytkownika lub adres prowadzenia przez niego działalności gospodarczej;
  3. adres poczty elektronicznej Użytkownika;
  4. numer telefonu kontaktowego posiadanego przez Użytkownika;
  5. imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu w imieniu Użytkownika, a także jej adres poczty elektronicznej i numer telefonu kontaktowego.
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych może być udzielona zgoda (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – w przypadku jej udzielenia. Dane osobowe pozyskane w wyniku udzielenia zgody są przetwarzane w celach wynikających z jej treści (np. w celu kierowania treści marketingowych w formie elektronicznej, telefonicznej).
 7. Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Użytkownika w każdym czasie. Zaprzestanie korzystania przez Użytkownika z Usług nie skutkuje automatyczną utratą ważności udzielonych zgód.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Usługi. Podjęte przez Użytkownika czynności, które skutkować będą pozbawieniem Administratora prawa do przetwarzania danych osobowych Użytkownika mogą wpływać na brak możliwości realizacji Usług przez Administratora.
 9. W przypadku konieczności realizacji Usług dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia mu Usługi. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Usługodawcy, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.
 10. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z Usług są przetwarzane przez okres korzystania z Usług, a po zakończeniu świadczenia Usług do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dla celów podatkowo – księgowych dane osobowe są przetwarzane przez okres 6 lat od dnia świadczenia Usługodawcy uzasadniającego dokonanie rozliczeń podatkowo – księgowych.
 11. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu, uniemożliwiające osobom trzecim dostęp do danych, przetwarzanie danych z naruszeniem przepisów prawa.
 12. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6
Informacja o plikach Cookies

 1. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies (tzw. „ciasteczka”).
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Fundico Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie,
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie, po zalogowaniu, sesji Użytkownika Serwisu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie dokonywać procesu autoryzacji;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych - przeglądarki internetowe - zazwyczaj domyślnie dopuszczają możliwość przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika - Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarki internetowe umożliwiają usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez osoby współpracujące z Fundico,
 10. Administrator zaleca przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 11. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 12. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

§ 7
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich:
  1. Mediacja - prowadzona przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały;
  2. Stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH;
  3. Miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów,
  4. Platforma ODR - punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.
 2. Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Fundico Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa wpływających na prawa i obowiązków wynikających z Regulaminu lub w celu usprawnienia działania Serwisu oraz świadczonej Usługi, zmiany wyglądu lub/i funkcjonalności, aktualizacji Serwisu, a także poprawy ochrony praw użytkowników i zapobiegania nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Użytkowników, w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Postanowienia zmienionego wskutek dokonania Zmian Regulaminu wiążą Użytkownika, jeżeli po uzyskaniu informacji o Zmianach Użytkownik nie usunął swojego konta.
 2. Transakcje rozpoczęte przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu są prowadzone na dotychczas obowiązujących zasadach.
 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do aktualnego Regulaminu za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Serwisu. Użytkownik może pobrać Regulamin ze strony Serwisu oraz sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez zamieszczenie treści Regulaminu na stronie Serwisu.
 4. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie Usług jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest w języku polskim.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie lub umowie o świadczenie Usługi zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 7. Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny i elementy graficzne Serwisu oraz jego bazy danych i treści niepochodzące od Użytkowników stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Fundico Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie lub innym osobom i podlegają ochronie prawnej.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie 05.01.2021r..