(obowiązujący od 12 lutego 2021 r.)

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki dotyczące programu „Polecam Fundico” (dalej: „Program”).
 2. Organizatorem Programu jest Fundico Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-154 Kraków), przy ul. Pawiej 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000831875, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 9930675748, o kapitale zakładowym 100 000 zł, zwaną dalej „Organizatorem”.

 

§ 2 Definicje

 1. Program – program poleceń, organizowany przez Fundico Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, szczegółowo określony w niniejszym Regulaminie, w ramach, którego osoby polecające otrzymają bonus pieniężny po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie,
 2. Organizator - Fundico Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-154 Kraków), przy ul. Pawiej 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000831875, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 9930675748, o kapitale zakładowym 100 000 zł,
 3. Polecający - osoba, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zarejestrowana i posiadająca konto w systemie teleinformatycznym, prowadzonym przez Organizatora pod adresem www.fundico.eu,
 4. Polecenie - zachęcenie przez Polecającego innej pełnoletniej osoby fizycznej lub Podmiotu do zarejestrowania się, utworzenia konta, oraz dokonania inwestycji o wartości minimum 1000 złotych, pod adresem www.fundico.eu,
 5. Polecony –osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która na skutek działania/polecenia przez Polecającego, zarejestrowała się, utworzyła konto w systemie teleinformatycznym, prowadzonym przez Organizatora pod adresem www.fundico.eu oraz dokonała inwestycji o wartości minimum 1000 złotych,
 6. Uczestnik – Polecający i Polecany,
 7. Bonus - nagroda wypłacana przez Organizatora na konto Polecającego za spełnienie przez polecającego warunków Programu, określonych w Regulaminie,
 8. Regulamin - Regulamin programu poleceń „Polecam FUNDICO”,
 9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 3 Postanowienia ogólne

 1. Zasady Programu określa Regulamin.
 2. Program przeznaczony jest dla Polecających i Polecanych, którzy w ramach Programu mogą polecać rejestrację oraz dokonywanie inwestycji na stronie www.fundico.eu, której administratorem jest Organizator, oraz otrzymywać Bonusy za skutecznie dokonane Polecenia.
 3. Program jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 13.07.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. O terminie zakończenia programu Organizator poinformuje na 7 dni przed zakończeniem Programu na stronie internetowej Organizatora lub drogą mailową.
 4. W ramach Programu prowadzone mogą być edycje Programu (zwane dalej „Edycjami Programu”), w których określone zostaną szczegółowe zasady Programu tj. min.: czas trwania danej Edycji Programu, warunki jakie mają spełnić osoby występujące jako Polecony i Polecający, aby Polecający otrzymał Bonus – będą one określone w osobnym dokumencie dostępnym na stronie www.fundico.eu.
 5. W ramach Programu prowadzone mogą być Konkursy (zwane dalej: „Konkursami”).
 6. Terminy poszczególnych Edycji Programu lub Konkursów zostaną określone każdorazowo osobno na stronie Organizatora.
 7. Zarejestrowanie się w Programie jest czynnością jednorazową i jest równoznaczne z możliwością uczestnictwa w kolejnych Edycjach Programu oraz Konkursach organizowanych przez Organizatora.

§ 4 Warunki Uczestnictwa w Programie

 1. Program przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Przystąpienie do Programu polega na udzielaniu Poleceń przez Polecającego, tj. rejestrowania się w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez Organizatora pod adresem internetowym www.fundico.eu, na zasadach określonych w Regulaminie,
 3. Przez skuteczne polecenie należy rozumieć zarejestrowanie się przez nowego użytkownika – Poleconego oraz dokonanie inwestycji o wartości minimum 200 złotych, pod adresem www.fundico.eu przez nowego użytkownika – Poleconego.
 4. Aby polecenie mogło zostać uznane za skuteczne, Polecony musi dokonać łącznie następujących czynności:
  1. Polecony uzupełnił rachunek bankowy w panelu konta użytkownika.
  2. Polecony dokonał minimum jednej, dowolnej inwestycji powyżej 1000 zł dostępnej na portalu www.fundico.eu.
  3. Polecony wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu uczestnictwa w Programie,
  4. Polecony wyrazi zgodę na kontakt telefoniczny przez Organizatora w celu marketingu bezpośredniego z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i automatycznych systemów wywołujących za pośrednictwem telefonu,
  5. Polecony wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowo-marketingowych od Organizatora jako administratora za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (tj. SMS, e-mail, MMS),
  6. Polecony złoży oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z treścią informacji administratora danych dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych, co stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego w rozumieniu RODO. Wzór oświadczenia (w tym zgód) dla Poleconego został wskazany w załączniku do Regulaminu

§ 5 Zasady i warunki Programu

 1. Polecający otrzyma Bonus, jeżeli wykona zadanie, które będzie polegało na Poleceniu zarejestrowania się w systemie przez Poleconego, prowadzonym przez Organizatora pod adresem www.fundico.eu, oraz jeśli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:
  1. Polecony uzupełnił rachunek bankowy w panelu konta użytkownika.
  2. Polecony dokonał minimum jednej, dowolnej inwestycji powyżej 1000 zł dostępnej na portalu www.fundico.eu.
  3. Polecony wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu uczestnictwa w Programie,
  4. Polecony wyrazi zgodę na kontakt telefoniczny przez Organizatora w celu marketingu bezpośredniego z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i automatycznych systemów wywołujących za pośrednictwem telefonu,
  5. Polecony wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowo-marketingowych od Organizatora jako administratora za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (tj. SMS, e-mail, MMS),
  6. Polecony złoży oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z treścią informacji administratora danych dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych, co stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego w rozumieniu RODO. Wzór oświadczenia (w tym zgód) dla Poleconego został wskazany w załączniku do Regulaminu.
 2. Uprawnienie do Bonusu nie może zostać przeniesione na osobę trzecią.
 3. Bonus zostanie wypłacona w formie przelewu na rachunek Polecającego, w terminie określonym w Regulaminie.
 4. Bonus przysługuje Polecającemu, jeżeli na dzień jej wypłaty Polecany posiada aktywne konto w serwisie prowadzonym przez Organizatora pod adresem www.fundico.eu.
 5. Polecony będący osobą fizyczną, jeśli spełni warunki wymienione w § 3 i 4, może wziąć udział w Programie również jako Polecający.

§ 6 Bonus

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, Polecający otrzyma Bonus w formie pieniężnej za skuteczne polecenie, czyli za spełnienie warunków, od których Regulamin uzależnia przyznanie Polecającemu Bonusu.
 2. Wysokość Bonusów dla Polecającego oraz Poleconego została określona w załączniku nr 1 (Załącznik nr 1 - „Wysokość Bonusów”), stanowiącego integralną część Regulaminu.
 3. Polecający może nabyć prawo do jednego Bonusu za skuteczne polecenie jednego Poleconego oraz może uzyskiwać gratyfikacje za dokonane inwestycje osób będących w jego strukturze, przy czym struktura jest określona do 3 poziomów w dół, a stawki procentowe są ujęte w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 4. Polecający nie może wykonać Polecenia wobec samego siebie – Bonus nie przysługuje więc, gdy Polecony jest tą samą osobą, co Polecający, od którego otrzymał Polecenie.
 5. Informacja o aktualnej wysokości środków zgromadzonych przez Uczestnika tytułem Bonusów znajduje się na indywidualnym koncie Uczestnika.
 6. Organizator ma 7 dni roboczych na wypłatę środków tytułem Bonusu na konto Uczestnika.
 7. Aby Polecający mógł wypłacić pieniądze pochodzące z bonusów za nowych Poleconych użytkowników, którzy się zarejestrują w systemie teleinformatycznym na stronie www.fundico.eu oraz dokonają pierwszej inwestycji oraz bonifikat procentowych za inwestycje Poleconych w ramach poleceń, musi posiadać minimalnie jedną trwającą inwestycję. 

§ 7 Reklamacje

 1. Każdy Uczestnik Programu może złożyć reklamację w formie telefonicznej, mailowej lub pisemnie (przesyłką pocztową na adres siedziby Organizatora).
 2. Odpowiedź na reklamację, w zależności od charakteru sprawy i wyboru uczestnika, zostanie udzielona listownie lub za pomocą poczty elektronicznej lub usługą powiadamiania SMS, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż, w terminie 30dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
 3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni kalendarzowych,termin ten może zostać wydłużony maksymalnie do 60 dni kalendarzowych, po uprzednim wyjaśnieniu Uczestnikowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia.

§ 8 Czas trwania Programu

 1. Program Poleceń trwa od dnia 13 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021r.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Programu.

§ 9 Rozwiązanie Programu „Polecam FUNDICO” przez Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozwiązania Programu w odniesieniu do konkretnego Poleconego, jeżeli:
  1. dane Poleconego zostały wprowadzone przez osobę trzecią, bez jego wiedzy lub zgody.
  2. numer telefonu lub adres e-mail nie należy do Poleconego.
  3. Polecony nie odpowiada na kontakt mailowy lub telefoniczny.
  4. dane Poleconego, wprowadzone do systemu są fikcyjne.
  5. Polecony nie dokonuje inwestycji.
 2. W przypadkach określonych w ust. 1 konto Poleconego zostanie niezwłocznie usunięte w sposób trwały z systemu, a przyznany Bonus podlega zwrotowi.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora, prowadzonej pod adresem: www.fundico.eu.
 2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Programu i jego prawidłowy przebieg.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Programu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
 5. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Fundico Sp. z o. o. (dalej jako„Administrator“). Administrator będzie przetwarzał dane osobowe uczestników w celu realizacji Programu.Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na www.fundico.eu.
 6. Program, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.