(obowiązujący od 11 lutego 2021 r.)

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki dotyczące konkursu „WALENTYNKOWY ZAWRÓT GŁOWY” (dalej: „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Fundico Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-154 Kraków), ul. Pawia 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000831875, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 9930675748, o kapitale zakładowym 100 000 zł, zwaną dalej „Organizatorem”.

 

§ 2
Definicje

 1. Konkurs - konkurs, organizowany przez Fundico Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, szczegółowo określony w niniejszym Regulaminie, w ramach, którego osoby polecające mogą otrzymać nagrody pieniężne za dokonanie skutecznych poleceń rejestracji w systemie www.fundico.eu, po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie,
 2. Program Poleceń – program poleceń „Polecam FUNDICO”, organizowany przez Fundico Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, szczegółowo określony w Regulaminie „Polecam Fundico” z dnia 13 lipca 2020 r., w ramach, którego osoby polecające otrzymają bonus pieniężny po spełnieniu warunków określonych w w/w regulaminie,
 3. Organizator - Fundico Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-154 Kraków), ul. Pawia 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000831875, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 9930675748, o kapitale zakładowym 100 000 zł,
 4. Inwestor – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przed rozpoczęciem konkursu była już zarejestrowana w systemie teleinformatycznym prowadzonym na stronie www.fundico.eu bądź w trakcie jego trwania utworzyła konto w systemie teleinformatycznym, prowadzonym przez Organizatora pod adresem www.fundico.eu,
 5. Nagroda - nagroda wypłacana przez Organizatora na konto bankowe Inwestora za spełnienie przez niego warunków Konkursu, określonych w Regulaminie Konkursu,
 6. Regulamin - Regulamin konkursu „WALENTYNKOWY ZAWRÓT GŁOWY”,
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

§ 3
Postanowienia ogólne

 1. Zasady Konkursu określa Regulamin.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich Inwestorów.
 3. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 11.02.2021 r. do dnia 19.02.2021 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na zorganizowanie Konkursu.
 4. Organizator oświadcza, iż aby możliwe było uzyskanie Nagród przewidzianych w związku z prowadzonym Konkursem, którego warunki określa niniejszy Regulaminem, Polecający musi w pierwszej kolejności wypełnić warunki określone w Regulaminie Poleceń z dnia 13 lipca 2020 r.
 5. Każdy Uczestnik konkursu zobowiązuje się do udostępnienia Organizatorowi danych indywidualnego konta, takich jak: login, imię, nazwisko, numer rachunku bankowego, ilość efektywnie poleconych, suma ich inwestycji, adres e-mail, numer telefonu na potrzeby konkursu.

 

§ 4
Zasady i warunki Konkursu

 1. Dla biorących udział w Konkursie, Organizator przewidział Nagrody, których suma wynosi 3000 zł za miejsca 1-3 oraz osobno 200 zł za każdą nagrodę gwarantowaną.
 2. Inwestor otrzyma Nagrodę, jeżeli w czasie trwania Konkursu od 11 lutego do 19 lutego 2021 r., znajdzie się odpowiednio na 1, 2 lub 3 miejscu pod względem łącznej sumy opłaconych inwestycji Inwestorów będących w jego strukturze w 1 linii, w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez Organizatora pod adresem www.fundco.eu.
 3. Ponadto Polecający otrzyma Nagrodę gwarantowaną w wysokości 200 zł, jeżeli w okresie od 11 lutego do 19 lutego 2021 r. osoby będące w jego strukturze (tylko 1 linia w dół) dokonają inwestycji o łącznej wartości minimum 5000 zł w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez Organizatora pod adresem www.fundco.eu.
 4. Minimalna łączna kwota inwestycji dokonanych w ramach struktury Polecającego (tylko 1 linia w dół), aby taki Polecający mógł zostać uwzględniony w rywalizacji o miejsca na podium (1,2,3 miejsce) wynosi 8000,00 złotych.
 5. Uprawnienie do Nagrody nie może zostać przeniesione na osobę trzecią.
 6. Nagroda zostanie wypłacona w formie przelewu na rachunek Polecającego, w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 7. Nagroda przysługuje Polecającemu, jeżeli na dzień jej wypłaty Polecony posiada aktywne konto w serwisie prowadzonym przez Organizatora pod adresem www.fundico.eu,
 8. Nagroda w ramach niniejszego Programu jest wydawana w ramach sprzedaży premiowej. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, na dzień ogłoszenia niniejszego Regulaminu, wolna od podatku jest nagroda otrzymana w związku ze sprzedażą premiową, jeżeli jednorazowa wartość Nagrody nie przekracza 2 000 złotych.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji czy Inwestor, biorący udział w Konkursie nie dopuścił się nadużyć - nieuczciwych praktyk podejmowanych w celu zdobycia Nagrody. W związku z powyższym, jeśli Organizator stwierdzi, iż doszło do nadużyć po stronie Inwestora, ma on prawo do zdyskwalifikowania Inwestora, co skutkować będzie przyznaniem nagrody kolejnej osobie z rankingu.

 

§ 5
Nagrody

 1. W ramach Konkursu, Inwestor otrzyma Nagrodę w formie pieniężnej za spełnienie kryteriów, o których mowa w § 4 niniejszego Regulaminu.
 2. Nagrody przewidziane za spełnienie warunków określonych niniejszym Regulaminem pod względem wysokości przedstawiają się następująco:
  1. I miejsce – 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 groszy);
  2. II miejsce – 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 groszy);
  3. III miejsce – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100 groszy);
 3. Wysokość wypłacanej nagrody gwarantowanej wynosi 200 zł.
 4. Nagrody z miejsc 1,2,3 w rankingu Konkursu nie łączą się z nagrodą gwarantowaną.

 

§ 6
Reklamacje

 1. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć reklamację w wiadomości elektronicznej lub pisemnie (przesyłką pocztową na adres siedziby Organizatora).
 2. Odpowiedź na reklamację, w zależności od charakteru sprawy i wyboru uczestnika, zostanie udzielona listownie lub za pomocą poczty elektronicznej lub usługą powiadamiania SMS, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
 3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni kalendarzowych,termin ten może zostać wydłużony maksymalnie do 60 dni kalendarzowych, po uprzednim wyjaśnieniu Uczestnikowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia.

 

§ 7
Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs trwa od 11 luego 2021 do 19 lutego 2021 r.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu.

 

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora, prowadzonej pod adresem: www.fundico.eu.
 2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu i jego prawidłowy przebieg.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Fundico Sp. z o. o. (dalej jako„Administrator“). Administrator będzie przetwarzał dane osobowe uczestników w celu realizacji Konkursu. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na www.fundico.eu.
 5. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.