(obowiązujący od 11 marca 2021 r.)

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki dotyczące konkursu „Majówkowa Karuzela Nagród” (dalej: „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Fundico Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-154 Kraków), ul. Pawia 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000831875, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 9930675748, o kapitale zakładowym 100 000 zł, zwaną dalej „Organizatorem”.

 

§ 2
Definicje

 1. Konkurs - konkurs, organizowany przez Fundico Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, szczegółowo określony w niniejszym Regulaminie, w ramach, którego osoby polecające mogą otrzymać nagrody pieniężne za dokonanie skutecznych poleceń rejestracji w systemie www.fundico.eu, po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie,
 2. Program Poleceń – program poleceń „Polecam FUNDICO”, organizowany przez Fundico Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, szczegółowo określony w Regulaminie „Polecam Fundico” z dnia 13 lipca 2020 r., w ramach, którego osoby polecające otrzymają bonus pieniężny po spełnieniu warunków określonych w w/w regulaminie,
 3. Organizator - Fundico Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-154 Kraków), ul. Pawia 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000831875, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 9930675748, o kapitale zakładowym 100 000 zł,
 4. Inwestor – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przed rozpoczęciem konkursu była już zarejestrowana w systemie teleinformatycznym prowadzonym na stronie www.fundico.eu bądź w trakcie jego trwania utworzyła konto w systemie teleinformatycznym, prowadzonym przez Organizatora pod adresem www.fundico.eu.
 5. Nagroda - za spełnienie przez niego warunków Konkursu określonych w Regulaminie Konkursu nagroda pieniężna zostanie wypłacona przez Organizatora na konto bankowe Inwestora, natomiast nagroda rzeczowa zostanie wysłana na adres podany do wiadomości Organizatora przez Inwestora,
 6. Inwestycja – zakup oferty dostępnej na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://fundico.eu/investments przy skorzystaniu z innej metody płatności, niż “saldo”,
 7. Regulamin - Regulamin konkursu „ROZBIJ BANK Z FUNDICO”,
 8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

§ 3
Postanowienia ogólne

 1. Zasady Konkursu określa Regulamin.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich Inwestorów.
 3. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 01.05.2021 r. do dnia 30.05.2021 r.
 4. Organizator oświadcza, iż aby możliwe było uzyskanie Nagród przewidzianych w związku z prowadzonym Konkursem, którego warunki określa niniejszy Regulaminem, Polecający musi w pierwszej kolejności wypełnić warunki określone w Regulaminie Poleceń z dnia 13 lipca 2020 r.
 5. Każdy Uczestnik konkursu zobowiązuje się do udostępnienia Organizatorowi danych indywidualnego konta, takich jak: login, imię, nazwisko, numer rachunku bankowego, ilość efektywnie poleconych, suma ich inwestycji, adres e-mail, numer telefonu na potrzeby konkursu.

 

§ 4
Zasady i warunki Konkursu

 1. Dla biorących udział w Konkursie, Organizator przewidział nagrody gwarantowane do wyboru o wartości do 1500 zł.
 2. Minimalna łączna wartość zakupionych przez Inwestora inwestycji w czasie trwania konkursu musi wynieść minimum 2000 zł.
 3. Uprawnienie do Nagrody nie może zostać przeniesione na osobę trzecią.
 4. Nagroda zostanie wysłana na adres podany w profilu Inwestora w terminie 20 dni kalendarzowych od dnia zakończenia konkursu.
 5. Nagroda przysługuje Inwestorowi, jeżeli na dzień jej wypłaty Polecony posiada aktywne konto w serwisie prowadzonym przez Organizatora pod adresem www.fundico.eu.
 6. Nagroda w ramach niniejszego Programu jest wydawana w ramach sprzedaży premiowej. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, na dzień ogłoszenia niniejszego Regulaminu, wolna od podatku jest nagroda otrzymana w związku ze sprzedażą premiową, jeżeli jednorazowa wartość Nagrody nie przekracza 2 000 złotych.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji czy Inwestor, biorący udział w Konkursie nie dopuścił się nadużyć - nieuczciwych praktyk podejmowanych w celu zdobycia Nagrody. W związku z powyższym, jeśli Organizator stwierdzi, iż doszło do nadużyć po stronie Inwestora, ma on prawo do zdyskwalifikowania Inwestora, co skutkować będzie przyznaniem nagrody kolejnej osobie z rankingu.

 

§ 5
Nagrody

 1. W ramach Konkursu, Inwestor otrzyma Nagrodę w formie rzeczowej za spełnienie kryteriów, o których mowa w § 4 niniejszego Regulaminu.
 2. Nagrody przewidziane za spełnienie warunków określonych niniejszym Regulaminem określa się w następujący sposób:
  1. Pierwszy poziom - łączna suma inwestycji na min. 2.000 zł
   1. bon allegro 150zł
   2. voucher Apart 200zł
  2. Drugi poziom - łączna suma inwestycji na min. 5.000 zł
   1. bon Media Expert 400zł
   2. voucher Apart 400zł
   3. głośnik JBL Flip 5
   4. Dysk Seagate 5 TB
  3. Trzeci poziom - łączna suma inwestycji na min. 10.000 zł
   1. Tablet LENOVO Yoga Smart Tab 32 GB
   2. Konsola SONY PlayStation 4 Slim 500GB
   3. Ekspres ciśnieniowy PHILIPS EP2220/10
 3. Organizator zastrzega sobie, że w przypadku braku możliwości zakupienia jednej z wyżej wymienionych nagród, zostanie zaproponowana inna o takiej samej wartości pieniężnej.
 4. Wybór nagrody należy do Inwestora, z którym w tej sprawie skontaktuje się Organizator w czasie 7 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

 

§ 6
Reklamacje

 1. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć reklamację w wiadomości elektronicznej lub pisemnie (przesyłką pocztową na adres siedziby Organizatora).
 2. Odpowiedź na reklamację, w zależności od charakteru sprawy i wyboru uczestnika, zostanie udzielona listownie lub za pomocą poczty elektronicznej lub usługą powiadamiania SMS, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
 3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni kalendarzowych,termin ten może zostać wydłużony maksymalnie do 60 dni kalendarzowych, po uprzednim wyjaśnieniu Uczestnikowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia.

 

§ 7
Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs trwa od 01 maja 2021 do 30 maja 2021 r.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu.

 

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora, prowadzonej pod adresem: www.fundico.eu.
 2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu i jego prawidłowy przebieg.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Fundico Sp. z o. o. (dalej jako„Administrator“). Administrator będzie przetwarzał dane osobowe uczestników w celu realizacji Konkursu. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na www.fundico.eu.
 5. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.